REACH


REACH är en ny EU-förordning om kemikalier och säker användning som står för registrering, utvärdering, och auktorisering av kemiska ämnen. Förhandsregistreringsfasen inleddes i juni 2008.
 
Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom bättre och tidigare identifiering av de innefattande egenskaper hos kemiska ämnen.
 
I Reach-förordningen ges större ansvar för att industrin att hantera riskerna med kemikalieroch för att ge säkerhetsinformation om ämnena. Tillverkare och importörer kommer att krävas att samla information om egenskaperna hos sina kemiska ämnen, vilket gör att de kan hanteras säkert samt registrera informationen i en central databas som drivs av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors Finland.
 
Reach-bestämmelserna kommer att fasas in under 11 år.

GHS

GHS (Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals) är ett nytt system för klassificering och märkning av kemikalier.

GHS är skapat på FN:s initativ, men är inte juridiskt  bindande utan införs i EU:s lagstiftning med hjälp av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Denna förordning, även kallad CLP (Classification, Labelling and Packaging), trädde i kraft den 20 januari 2009 och gäller i hela Europeiska Unionen. CLP kommer successivt att ersätta Keml:s föreskrifter och under en övergångsperiod fram till 2015 kommer de två förordningarna att gälla parallellt. Notera dock att, för att undvika förvirring, får förpackningar innehållande kemikalier INTE dubbelmärkas. Företag måste sedan den 1 december 2010 klassificera och märka sina ämnen enligt CLP, senast den 1 juni 2015 gäller detta även alla blandningar. 

GHS har som mål att underlätta internationell handel med kemikalier och samtidigt skydda människors hälsa och miljön genom ett homogeniserat, världsomspännande märkningssystem. Tanken är att hela världen så småningom ska använda sig av ett och samma system för klassificering och märkning av kemikalier och att detta särskilt ska gynna de länder som inte tidigare har någon lagstiftning inom området.

 

 

 

 

Det enda faropiktogram du kommer att se på Hangsterfer´s produkter!